VELKOMMEN TIL HORTENS DISKUSJONSFORENING!

   

Historikk:

 

 


Nyheter:

Tilbakeblikk:

Styret:

Kontaktperson:

Årsmelding:


Hortens Diskusjonsforening er landets eldste diskusjonsforening for kvinner - 110 år i 2006. Døpe-navnet -
Den selskapelige Diskusjonsforening - virket mindre støtende på en kvinneforening der menn ikke hadde adgang. Menn var redde for at deres hustruer og døtre skulle ta skade på sin sjel ved å gå der:
 

Alle visste jo at foreningen ble regjert av gamle misfornøide jomfruer og ugifte kvinner som hadde unnfanget forrykte stemmeretts- og kvindesagsideer”.
 

Foreningen skulle lære kvinner å kunne diskutere når de en gang fikk stemmerett. § 1 lyder: "Foreningens formål er å samle kvinner til diskusjon om tidens spørsmål, særlig om dem som angår kvinnens stilling."

 

 


Det var vanskelig å få kvinner til å delta i debattene. Derfor ble det opprettet en egen avis ”Kvindsjå” hvor alle medlemmene fikk skrive anonymt. Bare formann og sekretæren måtte skrive under fullt navn.
 

Medlemmene har blant annet gått fra hus til hus og samlet underskrifter for å få vann og vært med på å starte husmorskole.

Kvinnesaken er i dag kommet langt, men på mange områder er det fortsatt uløste oppgaver. Hortens diskusjonsforening ønsker å fokusere på områder som er av særlig interesse for kvinner. 

 

Foreningens emblem (kvinnen med vind i skjørtene) er tegnet av billedkunstner Berit Myrvold Lier, etter initiativ fra foreningens tidligere leder, Unn Christensen.

 

 

 


 

Årsmelding fra juni 2008 til mai 2009 for Hortens diskusjonsforening.

 

 

 

 

1.    Styret 2008 – 2009

På årsmøtet i Horten diskusjonsforening den 6.mai 2008 ble det valgt to nye styremedlemmer, ett av de tidligere medlemmene i styret ble gjenvalgt. To styremedlemmer ble valgt og revisor ble også gjenvalgt.

Styret skulle konstituere seg selv.

Styret har i denne perioden hatt følgende sammensetning:

Leder:               Brit Selstad
Styremedlem:     Inger Gabrielsen
                       Liv Cathrine Krogh Robak
                       Gudrun Jess
Varamedlem:      Randi Lilletvedt
                       Brith Lønn Børresen
Revisor:            Gro Marit Eide
Valgkomite:        Hilde Beyer-Olsen
                       Jorun Kongstein

2.    Medlemmer og kontingent:

I april -09 hadde foreningen 65 medlemmer hvorav 3 er æresmedlemmer. Innbetaling av kontingent foreligger fra 62 medlemmer. Styret besluttet i møte 11 november at medlemmer -  som etter purring ikke betalte kontingent -  skulle strykes som medlemmer

Kontigenten var uendret i perioden 08 – 09.

3.    Styremøter:

I perioden 08 -09 har det vært avholdt 8 styremøter

4.    Medlemsmøter

Alle møtene har vært holdt på Sjømilitære samfund.

      23.9.08. ”Mødre uten barn”

Forfatter Bjørn Steinar Meyer holdt et gripende innlegg om jordmora fra Mysen som tok  i mot ugifte kvinner og hjalp dem under svangerskapet for så å adoptere bort barnet   etterpå. Vi møtte også et av barna, Christin Holm og fikk høre litt av hennes historie.

      21.10.08. ”Moralsk mot!”

Ellen Kjos-Kendall tok for seg emnet ”moralsk mot. Hun framsatte tanker om hva det    betyr  ta ansvar og å bygge tillit på arbeidsplassen.

 

 

25.11.08. Julemøte

Margaret Skjelbred fortalte om sitt forfatterskap.

For første gang  var julemøtet åpent for både medlemmer og andre. Møtet ble etterfulgt av   sosialt samvær.  

 03.02.09.”Marked, moral og samfunn. Finanskrisens psykologi”

Jon Reiersen innledet om temaet. På en god og forståelig måte fikk vi innblikk i hva som kan forårsake endringer i finansmarkedet.

      17.03.09. ”Hvor hører du vel hjemme”

Ann Helene Bolstad Skjelbred holdt et flott innlegg om hvordan vi forholder oss til skikk og bruk. Hun tok utgangspunkt i innsamlet materiell og studier omkring emnet.     

Planlagte arrangementer:

     28.04.09 Årsmøte med følgende medlemsmøte med foredraget: Afghanistan Himmel eller helvete” som skal holdes av Ann-Krisin Kvilekval.

5.    Fordeling av arbeidsoppgaver innenfor styret:

Styremøtene har vært holdt hjemme hos styremedlemmene. Inger Gabrielsen har hatt ansvaret for regnskap og kassererjobben. Cathrine K. Robak har hatt ansvaret som sekretær i perioden. Brit Selstad har vært leder. Arbeidet med å skaffe foredragholdere, ordne møtelokaler, lede møtet, utarbeide og henge opp plakater har styret fordelt mellom seg.

6.    Økonomi

Inger Gabrielsen legger fram et regnskap på årsmøtet. Årets regnskap viser et underskudd på kr 10.105,04. Noe av årsaken er at Styret vedtok i sak 2/08 at regnskapet skulle følge kalenderåret. Forrige regnskap gjaldt fra overtakelse 03.07 – 31.12.07, m.a.o. for 6 måneder. Dette ble det redegjort for på årsmøtet 6.mai 2008.

7.    Medlemsoppmøte/ og tilbakemeldinger.

Fremmøte i perioden 08/ 09 har vært bra. Vi har hatt mellom 23 og 35 deltakere på møtene våre. Vi har fått ros for både høst og vår programmet vårt fra medlemmer og andre som har vært på møtene våre.

Vi ønsker oss flere medlemmer, men noen nye medlemmer har meldt seg inn dette året.

8.    Nytt av året er at vi har fått egen web-side.